----------------------------------------------
       IBAN: SK62 0200 0000 0016 3321 3051
       ----------------------------------------------
       BIC kód banky: SUBASKBXXXX
       ----------------------------------------------


       Konštantný symbol: 0308


       Variabilný symbol je zvlášť pridelený

       každému pedagógovi - 
kliknite na odkaz.       Poplatky za školné(sumu) nájdete
       kliknutím na odkaz: Školné-informácie.

           


                                              

 
        Čestné vyhlásenie